Upozorňujeme zákazníkov, že v súčasnosti doba dodania domčeka môže byť až 4 týždne.

Obchodné podmienky

I. Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.domceknazahradu.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Michal Zelman, sídlom: SNP 16, 900 91  Limbach. IČO: 46060251, DIČ: 1023090662, IČ DPH: SK1023090662. Tel. +421 918 878 354, e-mail: zelman.m@gmail.com. Zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra: 130-21663. 

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A827 99 Bratislava 215, www.soi.sk.

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

II. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci upozornený dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Zrušenie objednávky. Ak urobíte storno objednávky do 24 hodín do objednania, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

III. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zákazníka alebo právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na webe predávajúceho uvedená v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru.

IV. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK290900 0000 0051 8816 5634, vedený v banke Slovenská sporiteľňa.
  • v hotovosti pri dodaní namiesto doručenia,
  • v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke Kočišské Trnava,

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

V. Dodanie tovaru

1. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Dovoz/doprava tovaru – znamená dovezenie objednaného záhradného domčeka (tovar) na klientom uvedenú adresu. Po telefonickom dohovore o dátume dodania klient musí zabezpečiť prevzatie tovaru, čo predstavuje to, že osoba/y si prevezmú tovar (jeho jednotlivé časti) od vodiča priamo pri vykládke tovaru z auta. Domček je prepravovaný v plochých paneloch (dieloch). Všetky diely sa dajú odniesť jedným človekom a cez štandardné dvere. Šofér dovezie objednaný domček na miesto vykládky (doručovacia adresa). Zákazník si od šoféra prevezme jednotlivé časti domčeka pri vykládke z auta. Zároveň si ich zákazník bez zbytočného zdržania pri vykládke skontroluje – či sú kompletné a nepoškodené. Zákazník svojim podpisom na dodací list potvrdzuje prevzatie častí domčeka a že bol tovar dodaný a v poriadku.

Adresa dodania je adresa uvedená klientom. Je to zároveň miesto pre vykládku, kde je možné sa dostať bez problémov s rozvozovým autom.

Miestom vykládky sa rozumie miesto, kam je možné sa dostať bez problémov s rozvozovým autom, po ceste so spevneným povrchom vhodným pre jazdu osobného auta. V prípade, že šoférovi bráni v ceste nezjazdnosť cesty (napr. premočený alebo zmrznutý povrch, príliš úzka cesta, nutnosť cúvania v neprehľadnom teréne, za miesto vykládky sa považuje najbližšie možné miesto vhodné pre vykládku. 

Šofér, ani iný pracovník dodávateľa tovaru, nie je povinný preniesť tovar (jednotlivé časti tovaru) ďalej od auta. 

Dátum a čas dodania si so zákazníkom potvrdzujeme telefonicky, niekoľko dní vopred. Vzhľadom na to, že šofér vezie vždy niekoľko domčekov naraz a čas je určený poradím vykládky u jednotlivých zákazníkov, môže sa čas doručenie na vašu adresu posunúť. Čas dodania môže šofér upresniť aj v priebehu jazdy. Ak potrebujete doručenie domčeka na konkrétny deň, napíšte svoju požiadavku do poznámky. Ak to bude možné, budeme sa snažiť pri plánovaní trasy vám vyjsť v ústrety. Nie vždy to však bude možné. Doručuje sa aj v neskorých hodinách a v sobotu.

V prípade, že je tovar doručený na miesto vykládky a klient je fyzicky prítomný na tomto mieste, ale nechce prevziať tovar z iného dôvodu než je nekompletnosť alebo poškodenie tovaru, je služba dodania tovaru zo strany dodávateľa považovaná za splnenú a klient je povinný ju uhradiť podľa obchodných podmienok.

4. Montáž – znamená zmontovanie záhradného domčeka (tovaru, respektíve jeho jednotlivých častí) na mieste na to klientom určené a v súlade s montážnym plánom. Montáž nezahŕňa prenášanie tovaru z iného miesta na miesto montovania. Montáž tiež nezahŕňa odpratanie zvyšného materiálu a vyčistenie miesta montáže od zvyškov priamo spojených s montážou. Montážnik sa však zároveň zaväzuje nezanechať miesto montáže s nie väčším ako nevyhnutným neporiadkom.
Klient musí zabezpečiť prívod elektriny priamo na miesto montáže. V prípade, že nie je možné zabezpečiť elektrinu na mieste, klient je povinný na to dodávateľa vopred písomne, alebo telefonicky upozorniť (najneskôr 3 dni pred dohodnutým termínom montáže).
V prípade, že nie je dohodnutá služba prispôsobenia terénu (vyrovnanie, prípadne spevnenie) pre stavbu domčeka, klient musí vopred zabezpečiť rovný terén pre montáž a jeho. V opačnom prípade klient nesie všetky náklady dodávateľa spojené s výrobou, dovozom a inými nákladmi spojenými s dohodnutou montážou (maximálne však v čiastke nepresahujúcej sumu za dodanie a montáž).
V prípade, že úprava povrchu a podkladu pre domček nebola v rámci dohodnutej služby medzi dodávateľom a zákazníkom, za povrch (podklad) a jeho vplyv na zmontovaný domček nesie plnú zodpovednosť klient. Myslí  sa tým následné pokrivenie terénu/podkladu, presakovanie vlhkosti, či nezabezpečenie odvedenia vody z daného miesta apod.

VI. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

3. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

6. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Záhradné domčeky sú staticky určené do mierneho snehového pásma. V prípade snehovej pokrývky nad 8 cm, treba sneh zo strechy pravidelne odstraňovať. Treba zabezpečiť odstránenie snehovej pokrývky z drevenej terasy, tak aby sa sneh neroztápal priamo na drevenej podlahe, aby sa tak predišlo pnutiu dreva dôsledkom naberania vlhkosti. V opačnom prípade poškodenie častí domčeka alebo jeho častí z týchto dôvodov nie je možné uplatniť nárok na uplatnenie reklamácie.

7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vec s vadou za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese SNP 16, 900 91 Limbach. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

9. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

12. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

13. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

VII. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na spodku stránky všeobecné obchodné a reklamačné podmienky.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

7. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

8. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, a to na adresu Kočišské, 917 01 Trnava. Prípadne ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

12. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

13. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.